Jana发表的文章

交互微动效设计指南

Jana Jana
2017-07-03
体验设计

你还在用轮播图吗

Jana Jana
2016-10-14
体验设计

[ISUX译]iOS 9人机界面指南(三):iOS 技术 (下)

Jana Jana
2015-12-30
前端技术体验设计

表单设计的思考

Jana Jana
2014-11-26
体验设计

聊聊那些令人愉悦的动画效果

Jana Jana
2013-09-22
体验设计
更多文章 返回顶部
Loading...